Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,601,208

 Use of non additive hard spheres for the prediction of gas and liquid solubilities
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, G.M. Kontogeorgis
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: The International conference "Les sciences du génie des procédés pour une industrie durable"
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Poster;Từ->đến trang: Lyon, France;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn