Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,619,735

 Predicting the viscosity of liquid mixtures consisting of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species based on molecular description
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh-Binh Nguyen, Velisa Vesovic
Nơi đăng: Fluid Phase Equilibria; Số: 487;Từ->đến trang: 58-70;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
1-component Extended Hard-Sphere (1-cEHS) model has been developed recently to predict the vis- cosity of liquid, n-alkane mixtures. It represents a mixture by a single pseudo-component characterized by an appropriate molecular weight and calculates the viscosity by means of the modified, extended hard-sphere model (EHS) that makes use of a universal function relating reduced viscosity to reduced volume. In this work we have extended the model to also predict the viscosity of mixtures containing alkylbenzene and cycloalkane species. Furthermore, we have developed a new 3-component Extended Hard-Sphere (3-cEHS) model which requires only a knowledge of the overall composition of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species. Extensive comparison with the available experimental data in- dicates that both models (1-cEHS and 3-cEHS) predict the viscosity of binary and multicomponent mixtures containing n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species with uncertainty of 5e10%. The proposed models are a precursor of a new family of models that do not require a knowledge of the detailed composition of the mixture, but still take advantage of the underlying molecular description.
ABSTRACT
1-component Extended Hard-Sphere (1-cEHS) model has been developed recently to predict the vis- cosity of liquid, n-alkane mixtures. It represents a mixture by a single pseudo-component characterized by an appropriate molecular weight and calculates the viscosity by means of the modified, extended hard-sphere model (EHS) that makes use of a universal function relating reduced viscosity to reduced volume. In this work we have extended the model to also predict the viscosity of mixtures containing alkylbenzene and cycloalkane species. Furthermore, we have developed a new 3-component Extended Hard-Sphere (3-cEHS) model which requires only a knowledge of the overall composition of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species. Extensive comparison with the available experimental data in- dicates that both models (1-cEHS and 3-cEHS) predict the viscosity of binary and multicomponent mixtures containing n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species with uncertainty of 5e10%. The proposed models are a precursor of a new family of models that do not require a knowledge of the detailed composition of the mixture, but still take advantage of the underlying molecular description.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn