Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,528,587

 Molecular-size selective hydroconversion of FCC light cycle oil into petrochemical light aromatic hydrocarbons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Youngseok, Oh; Haeseong, Noh; Hyojeong, Park; Hwayeon, Han; Thanh-Binh, Nguyen; Jung Kyoo, Lee
Nơi đăng: Catalysis Today; Số: 352;Từ->đến trang: 329-336;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The catalytic hydroconversion of light cycle oil (LCO) from a fluid catalytic cracking (FCC) unit into petrochemical light aromatics was conducted in a fixed-bed down-flow reactor under 6 MPa. A hydrocracking (HDC) study was conducted using pre-hydrotreated LCO (HDT-LCO). Due to the wide molecular size distribution of the aromatic compounds in LCO, which range from mono- to tri+-ring aromatics, a combination of H-ZSM-5 (Z), H-Beta (B) and mesoporous H-Y(Y) zeolite was employed as zeolite supports for the HDC catalysts. The Mo-S/BYZ catalyst was found to achieve higher yield of light aromatics and higher conversion of large molecular-size C11+ heavy aromatics than those for Mo-S/BZ without mesoporous H-Y in the HDC of HDT-LCO. Although the Mo-S/ H-Y catalyst itself did not show selectivity toward light aromatics in the HDC of tetralin, the incorporation of a small fraction of mesoporous H-Y in the HDC catalyst promoted the cracking of large molecular-size C11+ heavy aromatics into light aromatics including benzene, toluene and xylene (BTX). The Mo-S/BYZ catalyst also exhibited an excellent stability over more than 100 h. Hence, the Mo-S/BYZ catalyst, which produced a high yield of BTX-rich light aromatics and demonstrated excellent catalyst stability, represents a promising HDC catalyst for LCO upgrading.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn