Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,657,643

 Measurements and modelling of the viscosity of six synthetic crude oil mixtures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: J. Álvaro M.S.C. Malta, Claudio Calabrese, Thanh-Binh Nguyen, J.P. Martin Trusler, Velisa Vesovic
Nơi đăng: Fluid Phase Equilibria; Số: 505;Từ->đến trang: 112343;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The viscosity and density are reported for six synthetic mixtures, composed of up to 13 components, designed to match a light, dead crude oil of API 32° and molar mass of approximately 184 g mol−1. The measurements were made in the liquid region at temperatures between (323 and 398) K and in the pressure range from 1 MPa to 70 MPa. The viscosity was measured with a vibrating-wire viscometer, while the density was measured by means of a vibrating U-tube densimeter. The density and viscosity data have expanded relative uncertainties of 0.12% and 1.2%, respectively with a coverage factor of 2.We have used the measured viscosity data to test the predictive power of the four viscosity models, the extended hard sphere (EHS), one-component EHS (1-cEHS), three-component EHS (3-cEHS) and Vesovic-Wakeham (VW), that have their basis in kinetic theory and the molecular description of the fluid. Two of the models (EHS and VW) require full compositional description of the mixture, while the other two belong to a new family of models which dispense with full compositional characterization, but retain molecular description. On average the EHS and VW models predict the viscosity data with lower deviations than 1-cEHS and 3-cEHS models, but all four models represent the data with uncertainty of 5–10%.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn