Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,591,328

 A theoretical study of the potential energy surface for the isomerization reaction of fluoranthene to aceanthrylene: Implications for combustion chemistry
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh-Binh Nguyen, Dorra Khiri, Sonia Taamalli, Laurent Gasnot, Florent Louis, Abderrahman El Bakali, Duy Quang Dao
Nơi đăng: Computational and Theoretical Chemistry; Số: 1196;Từ->đến trang: 113118;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn