Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,601,066

 Thermochemical and kinetic studies of hydrogen abstraction reaction from C16H10 isomers by H atoms
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dorra Khiri, Sonia Taamalli, Duy Quang Dao, Thanh-Binh Nguyen, Laurent Gasnot, Florent Louis, Ivan Černuśák, Abderrahman El Bakali
Nơi đăng: Computational and Theoretical Chemistry; Số: 1201;Từ->đến trang: 113257;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn