Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,948

 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính cấp Quận (Huyện), Phường (Xã) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS. TS. Võ Xuân Tiến
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  ThS. Hà Quang Thơ
ThS. Nguyễn thị Hải Đường
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: B2005-14-33 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh.

+ Kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp trªn ®Þa bµn thµnh phè §µ N½ng.

+ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng nguån nh©n lùc vµ c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn thµnh phè §µ N½ng.

+ X©y dùng hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn vµ m« h×nh nguån nh©n lùc trong c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp QuËn (HuyÖn) vµ Ph­êng (X·).
+ X¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cÊp QuËn (HuyÖn) vµ Ph­êng (X·).

       S¶n phÈm: M« h×nh thèng nhÊt vµ c¸c tiªu chuÈn vÒ nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cÊp QuËn (HuyÖn) vµ Ph­êng (X·). Dù b¸o nhu cÇu nguån nh©n lùc hµnh chÝnh c¸c cÊp trªn ®Þa bµn thµnh phè §µ N½ng phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña vïng. C¸c gi¶I ph¸p nh»m øng dung m« h×nh ®· ®­îc x©y dùng ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp trªn ®Þa bµn thµnh phè §µ N½ng. C¸c b¸o c¸o khoa häc, quyÓn thuyÕt minh toµn bé néi dung ®Ò tµi vµ CD-ROM.

       §Þa chØ øng dông:  §Ò tµi sÏ lµ tµi liÖu ®Þnh h­íng cho c¸c Së Néi vô, Së Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, c¸c c¬ quan hµnh chÝnh c¸c cÊp trªn ®Þa bµn thµnh phè. §Ò tµi còng lµ nguån tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých cho c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cña c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c cã ®iÒu kiÖn t­¬ng ®ång.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn