Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,244

 Nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm nguồn mở, miễn phí phục vụ công tác biên soạn giáo trình điện tử cho cán bộ giảng dạy Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Số: T2008 -03 - 52 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn