Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,177

[1] Đề tài cấp cơ sở: Khai thác và sử dụng thiết bị tương tác trong hoạt động giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Chủ nhiệm: Trịnh Khắc Đức. Thành viên: . Mã số: T2014-03-34. Năm: 2014. (Apr 15 2015 7:57PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Bài giảng tương tác theo chuẩn E-Learning trên hệ thống học tập Moodle. Chủ nhiệm: KS. Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2013-03-04. Năm: 2013. (Jan 21 2014 12:50AM)
[3] Đề tài Khác: Sáng kiến kinh nghiêm: Tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo . Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Thành viên: . Mã số: SK 2012. Năm: 2012. (Jan 30 2013 10:44PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẩn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System).. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: KS Trịnh Khắc Đức, ThS. Nguyễn Nhật Quang. Mã số: D2012-0328. Năm: 2012. (Jan 30 2013 10:34PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn giáo trình hướng dẫn tạo bài giảng điện tử để truy xuất lên website học tập cho giảng viên trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN . Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Thành viên: . Mã số: T2012-03-25. Năm: 2012. (Feb 22 2013 11:58AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành môn Vi sinh học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan Phương. Thành viên: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2011-03-05. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:46PM)
[7] Đề tài Khác: Sáng kiến kinh nghiệm: Thiết kế phòng Thực hành phương pháp đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: KS 2011. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:51PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý bằng phương pháp truyền thông đa phương tiện. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: KS Trịnh Khắc Đức, ThS Nguyễn Nhật Quang. Mã số: D2011-03-11. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:36PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Elearning, biên soạn giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter 7.0 và Lectureemaker theo chuẩn Scorm. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2011-03-40. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:42PM)
[10] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành thí nghiệm môn Động vật có xương sống bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Võ Thị Thuận. Thành viên: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2011-03-01. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:44PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành thí nghiệm môn Phân loại thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Lê Văn Phụng. Thành viên: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2011-03-02. Năm: 2011. (Apr 17 2012 5:45PM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài thí nghiệm bằng công nghệ video và Flash cho phòng thí nghiệm khoa Sinh – Môi trường. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2010 - 03-45. Năm: 2010. (Apr 17 2012 5:41PM)
[13] Đề tài Khác: Sáng kiến kinh nghiệm: Áp dụng hệ thống quản lý học tập Moodle vào Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: SK 2010. Năm: 2010. (Apr 17 2012 5:49PM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, lắp ráp và ứng dụng cảm biến quang trong các hệ thống tự động phục vụ cho trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng với chi phí thấp. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Mã số: T2009 – 03 – 72. Năm: 2009. (Apr 17 2012 5:40PM)
[15] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm nguồn mở, miễn phí phục vụ công tác biên soạn giáo trình điện tử cho cán bộ giảng dạy Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Chủ nhiệm: KS Trịnh Khắc Đức. Thành viên: . Mã số: T2008 -03 - 52. Năm: 2008. (Dec 31 2010 9:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn