Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,449

 Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẩn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System).
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  KS Trịnh Khắc Đức, ThS. Nguyễn Nhật Quang
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: D2012-0328 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục
Tạo bài thí nghiệm vât lý hiện thực ảo

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn