Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa các lò hồ quang điện phục vụ cho việc nghiên cứu sự nhấp nháy điện áp và sóng hài. Tác giả: Trần Lê Nhật Hoàng, Doãn Văn Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 11.2018. Trang: 29-33. Năm 2018. (Oct 2 2019 9:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Applied mechanics and materials. No: 889. Pages: 580-587. Year 2019. (Oct 2 2019 9:02AM)
[2]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development, 18-19 May 2018, Danang, Vietnam. No: Vol 2. Pages: 562-569. Year 2018. (May 18 2018 10:29AM)
[3]Article: Use of SQP optimization algorithm to size a multiphysical system: application to an aircraft electrical power chanel". Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: Vol 37, Iss 2. Pages: 661-680. Year 2018. (Apr 13 2018 10:54AM)
[4]Article: Analytical frequency modeling of static converters toward sizing of systems by optimization. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. OIPE 2016, Roma, Italia. No: 09/2019. Pages: 100-101. Year 2016. (Feb 27 2018 11:02AM)
[5]Article: Analytical frequency modeling of a diode rectifier: formulation for SQP solving versus formulation for Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: Vol 35, Iss 3. Pages: 910-926. Year 2016. (Feb 26 2018 3:38PM)
[6]Article: Analytical frequency modeling of a diode rectifier: SQP solving versus Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. The 13th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Delft, Netherlands. No: 13. Pages: 49-50. Year 2014. (Feb 26 2018 2:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn