Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,968

 Nhận dạng chi phí môi trường trong các doanh nghiệp thủy sản Việt nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Vũ Thu Hà
Nơi đăng: Tạp chí Tài chính; Số: 729;Từ->đến trang: 91-93;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môi trường và sự phát triển kinh tế luôn là vấn đề quan tâm của các quốc gia. Nếu đặt mục tiêu phát triển kinh tế cao đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, khả năng xảy ra sự ô nhiễm từ các chất thải công nghiệp là rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển bến vững của môi trường và ngược lại. Do đó, các quốc gia cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Để giải quyết được điều đó, một số nước trên thế giới đã đưa kế toán quản trị môi trường vào áp dụng cho các doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu về kế toán quản trị môi trường, các dạng chi phí, khoản thu nhập liên quan đến môi trường, các nguyên tắc xác định chi phí môi trường, các bước thực hiện của kế toán quản trị môi trường, điều kiện và một số giải pháp vận dụng ở Việt Nam.
ABSTRACT
Environment and economic development are always the major concerns of all countries. If we put the goal to develop the economic, it also means that the use of natural resources will increase, the likelihood of pollution from industrial waste also increases, which affects the sustainable development of the environment and vice versa. Therefore, all nations must regulate the link between developing the economy and protecting the environment. To resolve this, some countries all over the world have applied environmental management accounting to business. This article is to study environmental management accounting, types of different costs, incomes related to the environment, the principles to determine the environmental costs, the steps to implement environmental management, and the conditions as well as ways to apply this into Viet Nam.
[ ketoan qtmt -chau1 - copy.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn