Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,342

 Vai trò Kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
Nơi đăng: Tạp chí Tài chính; Số: 732;Từ->đến trang: 132-134;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
TÓM TẮT Kế toán trách nhiệm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp nói chung cũng như hoạt động kế toán nói riêng tại các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước phát triển trên thế giới. Nó giúp các doanh nghiệp kiểm soát tốt các hoạt động của từng bộ phận, phân chia trách nhiệm cụ thể của các cấp quản lí. Hiểu rõ được vai trò của kế toán trách nhiệm trong hoạt động quản trị doanh nghiệp là điều thực sự cần thiết cho các nhà quản trị để xây dựng mô hình kế toán phù hợp với doanh nghiệp. Bài báo đề cập đến nội dung của kế toán trách nhiêm, vai trò của kế toán trách nhiệm trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp, vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam.
ABSTRACT
Responsibility accounting plays an important role in corporate governance activities as well as accounting activities at businesses not only in Vietnam but also in developed countries in the world. It helps businesses to control the activities of each department and to assign specific responsibilities of management levels. Understanding the role of responsibility accounting in corporate governance is essential for managers to build an accounting model that is appropriate for the business. The article deals with the content of responsibility accounting, its role in corporate governance activities, and how to apply it in Vietnamese businesses.
[ kế toán trách nhiệm.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn