Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,980

 Ảnh Hưởng của các đại sứ thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và tính cách thương hiệu đối với ý định mua hàng của người tiêu dùng : Nghiên cứu của Cellphone Industry
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Phước Cửu Long, Lê Thị Hải Vân, Trần Thị Mỹ Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh, Hồ Thân Ái VÂN
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia; Số: 8/2021;Từ->đến trang: 47-51;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các đại sứ thương hiệu bằng cách sử dụng chỉ số VisCap, hình ảnh thương hiệu, tính cách thương hiệu đến ý định mua hàng của người tiêu dùng trong ngành điện thoại di động. Đối tượng nghiên cứu là khách hàng 18-30 tuổi độc lạp về tài chính, nhân viên văn phòng, sinh viên hoặc người lao động tự do. Các chỉ số Cap đo lường mức độ trong hiệu quả các đại sứ thương hiệu lựa chọn các tiêu chí đực cho là phù hợp. Các đại sứ thương hiệu lựa chọn các tiêu chí được cho là phù hợp. Các đại sứ thương hiệu tạo ra nhiều khác biệt tác động đến ý định mua hàng của khách hàng trong ngành điện thoại di động. Ngoài ra, hình ảnh thương hiệu và tính cách thương hiệu sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sử dụng sản phẩm/ dịch vụ. Mỗi đau sứ thương hiệu sẽ có truyền thông điệp khác nhau và tác động đến ý định mua hàng khác của khách hàng. Các biến của mỗi đại sứ sẽ hiển thị dựa tran các khía cạnh khác nhau ảnh hưởng đến ý định mua.Vì vậy các doanh nghiệp và thị trường cần lựa chọn và sự dụng chúng phù hợp với nhu cầu và khách hàng.
ABSTRACT
This study examines the influence of brand ambassadors using the VisCap index, brand image, and brand personality on consumer purchase intention in the mobile phone industry. Research subjects are customers 18-30 years old who are financially independent, office workers, students or freelancers. The Cap index measures the extent to which brand ambassadors effectively select criteria they consider appropriate. Brand ambassadors select the criteria that are deemed appropriate. Brand ambassadors make a huge difference in customer purchase intent in the mobile phone industry. In addition, brand image and brand personality will influence the decision to use products/services. Each brand porcelain pain will have a different message and impact on other customers' purchase intentions. The variables of each ambassador will be displayed based on different aspects affecting purchase intention. So businesses and markets need to choose and use them in accordance with their needs and customers.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn