Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,209

 Thực trạng và giải pháp chống gian lận thuế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KHCNTT ứng dụng trong các lĩnh vực lần 3 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH ĐN; Số: 03;Từ->đến trang: 172-174;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những khó khăn chung của nền kinh tế đã tạo áp lực lớn về thu ngân sách Nhà Nước của ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung trong năm 2013. Trong khi đó, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà Nước của ngành thuế hiện nay lại đang đối mặt với thực trạng về hành vi trốn thuế và gian lận thuế của người nộp thuế, của các doanh nghiệp ngày càng tinh vi, phức tạp đã và đang gây thất thu không nhỏ cho ngân sách Nhà Nước, làm giảm sút tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách pháp luật thuế. Bài báo đề cập đến thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp chống gian lận thuế để nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế, vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà Nước.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The difficulties of the economy have imposed great pressures on the national budgets in general as well as the financial industry in particular in 2013. Meanwhile, the task of collecting national budgets of the tax industry is currently facing the real situations of tax frauds and evasion of taxpayers and companies, which are increasingly complicated, complex and cause the loss of budgets to the state, making the law policies less effective and efficient. This paper mentions the real situations, the causes and several solutions to the tax frauds to prevent the tax evading activities in business and improve the compliance with tax legislation of businesses and taxpayers to enhance the sources of national budgets.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn