Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Identification and classification protocol for complex systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Hoàng
Nơi đăng: 2nd European Conference of the Prognostics and Health Management Society, PHME 2014; Số: ISBN:978-1-936263-16-5;Từ->đến trang: 58-65;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper proposes a test protocol for drift identification and classification in a complex production system. The key objective here is to develop a classifier for failure causes where variables depend on a set of measured parameters. In the context of our work, we assume that the drift problem of a production system is generally observed in control products phase. The model proposed in this paper for failure causes classification is structured in the form of a causeseffects graph based on Hierarchical Naïve Bayes formalism (HNB). Our key contribution in this is the methodology that allows developing failure causes classification test model in the complex and uncertain manufacturing context.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn