Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp giao thông công cộng Cabin-way theo tiêu chí: hiệu quả và bảo vệ môi trường.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Project Leader: Dr. Le Minh Son Coordinator: M.Sc Truong Nguyen Song Ha M.Sc Luong Lan Phuong
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: ST-UD2018-302;Từ->đến trang: Trang: 73-78 của 11(132).2018, Quyển 1;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
Currently in Vietnam, the most recent public transport is the overhead train system in combination with Metro (under construction in Hanoi and Ho Chi Minh City), which is actually a popular public transport. However it is backward compared to other countries in the world. This study introduces the first unmanned public transport with cabinets, powered by artificial intelligence and renewable energy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn