Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,097

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Experimental and Numerical invesigation of full-field strain measurement and fracture parameter of lead-free solder using DIC technique. Tác giả: Tao Quang Bang, L. Benabou, N.V.T. An, and Xuan Hung Nguyen. Vietnam Journal of Mechanics. Số: 1. Trang: 1-8. Năm 2020. (Mar 10 2020 3:29PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA VẾT NỨT CỦA MẪU THỬ VẬT LIỆU HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ VÀ PHẦN TỬ HỮU HẠN. Tác giả: Tào Quang Bảng, Lê Văn Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 1-5. Năm 2020. (May 4 2020 10:29PM)
[3]Bài báo: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG BIẾN DẠNG TRÊN TOÀN BỘ CHI TIẾT MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ. Tác giả: Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:44PM)
[4]Bài báo: Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Quang Bảng Tào Hệ Thống Bùi, Lê Văn Nguyễn, Quang Trường Võ. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. Số: ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:47PM)
[5]Bài báo: Tối ưu hóa độ bền của khung xe buýt B45 bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Quang Bảng Tào, Minh Hải Đặng. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (Jun 28 2019 4:52PM)
[6]Tham luận: Characterization of mechanical properties of solder material using digital image correlation. Tác giả: Tao Quang Bang, Nguyen Linh Giang. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Năm 2017. (Jun 13 2018 9:28AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo máy kéo nén dạng nhỏ để xác định cơ tính của vật liệu. Tác giả: Tào Quang Bảng, Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(118)-quyển 1. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:22PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phay CNC 5 trục cỡ nhỏ. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Quách Viết Hai. Hội nghị - triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa (VCCA) - 2017. Số: ISBN 978-604-73-5569-3. Trang: 71. Năm 2017. (Dec 8 2017 9:24PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili. Tác giả: Tào Quang Bảng ,Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Năm 2015. (Mar 23 2016 3:49PM)
[10]Bài báo: Thiết kế và chế tạo xe lăn đa chức năng. Tác giả: Trịnh Đức Cường, Nguyễn Trường Thịnh, Tào Quang Bảng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ toàn quốc về cơ khí. Số: 3. Trang: 200-205. Năm 2013. (Jun 19 2013 10:58AM)
[11]Bài báo: DỰ ĐOÁN SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ BIẾN DẠNG CỦA TẤM THÉP TRONG QUÁ TRÌNH HÀN . Tác giả: Tào Quang Bảng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 12(61) quyển 2. Trang: 5-9. Năm 2012. (Jun 19 2013 10:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Temperature-dependent fatigue modeling of a novel Ni, Bi, Sb containing Sn-3.8Ag-0.7Cu lead-free solder alloy. Authors: Q.B.Tao, L.Benabou, V.N. Le. FFEMS. No: in press, Q1. Pages: 1-4. Year 2020. (Jun 3 2020 2:25PM)
[2]Article: A data-driven approach based on long short-term memory and hidden Markov model for crack propagation prediction. Authors: Duyen L.H. Nguyen, Q.B. Tao, Vu-Hieu Nguyen, M. Abdel-Wahab, H. Nguyen-Xuan. Engineering Fracture Mechanics. No: 235. Pages: 107085. Year 2020. (May 4 2020 10:15PM)
[3]Article: Isothermal aging and shear creep behavior of a novel lead-free solder joint with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, T.A.Nguyen Van and H. Nguyen-Xuan. Journal of Alloys and Compounds. No: 789. Pages: 183-192. Year 2019. (Mar 20 2019 4:15PM)
[4]Article: Modeling and Experimental of the Mechanical Behavior of Seat Cushion for Wheelchair Users. Authors: HT Bui, LV Nguyen, K Debray, QB Tao, P Lestriez. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 540. Pages: 012015. Year 2019. (Jun 28 2019 4:41PM)
[5]Article: Study of Surface Roughness of Electronic Substrate on Abrasive Belt Grinding. Authors: QB Tao, MT Tran, HT Bui. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. No: 540. Pages: 012015. Year 2019. (Jun 28 2019 4:43PM)
[6]Article: The Evaluation of the Interaction Between Human Buttocks Thighs and Wheelchair Seat Cushion to Prevent Pressure Ulcers Using Finite Element Analysis. Authors: He Thong Bui, Philippe Lestriez, Quang Bang Tao, Karl Debray, Thi Hai Van Nguyen, Redha Taiar. International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications. No: 978-3-030-02053-8. Pages: 904-910. Year 2018. (Jun 28 2019 4:45PM)
[7]Presentations: Full-field Strain Measurements of A Novel Lead-free Solder Based on Digital Image Correlation. Authors: Tao Quang Bang*, Lahouari Benabou, Nguyen Linh Giang and Dang Xuan Thuy. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 350-355. Year 2018. (Jun 12 2018 9:30AM)
[8]Presentations: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Pages: 696-706. Year 2018. (Jun 12 2018 9:36AM)
[9]Article: Microstructural effects of isothermal aging on a doped SAC solder alloy. Authors: Lahouari Benabou, Laurent Vivet, Quang Bang Tao, Ngoc Hai Tran. International Journal of Materials Research. No: 109(1). Pages: 76-82. Year 2018. (Jan 25 2018 8:46AM)
[10]Article: Development and First Assessment of a DIC System for a Micro-Tensile Tester Used for Solder Characterization. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. Experimental Techniques J. No: 1. Pages: 1-10. Year 2017. (Feb 26 2017 7:19AM)
[11]Presentations: Micromechanical Model for Describing Intergranular Fatigue Cracking in an Innovative Solder Alloy. Authors: Van-Nhat Le, Lahouari Benabou, Quang-Bang Tao. CIGOS 2017: Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. Pages: 172-180. Year 2017. (Dec 8 2017 9:26PM)
[12]Presentations: Étude de la tenue à la rupture d'un nouvel alliage de brasure sans plomb pour les applications d'électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Van Nhat Le, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. Pages: 1-8. Year 2017. (Dec 8 2017 9:28PM)
[13]Article: Modeling of intergranular thermal fatigue cracking of a lead-free. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. International Journal of Solids and Structures. No: 106-107. Pages: 1-12. Year 2017. (Dec 26 2016 11:14AM)
[14]Presentations: A Digital Image Correlation Setup for the Analysis Of Lead-Free Solder Alloys. Authors: Quang Bang Tao, Lahouari Benabou, Ngoc Hai Tran, Duc Binh Luu. IEEE International Conference on System Science and Engineering 2017. Pages: --. Year 2017. (Jul 27 2017 9:04PM)
[15]Article: Effect of Ni and Sb additions and testing conditions on the mechanical properties and microstructures of lead-free solder joints. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, L. Vivet, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Materials Science and Engineering: A. No: 669. Pages: 403-416. Year 2016. (Sep 21 2016 6:20PM)
[16]Article: A design of a new miniature device for solder joints’ mechanical properties evaluation. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, V.N. Le and F Ben Ouezdou. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. No: 1. Pages: 1-10. Year 2016. (Sep 21 2016 6:21PM)
[17]Article: Finite element analysis of the effect of process-induced voids on the fatigue lifetime of a lead-free solder joint under thermal cycling. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Microelectronics Reliability J. No: 65. Pages: 243-254. Year 2016. (Sep 21 2016 6:23PM)
[18]Article: Micromechanical model for describing intergranular fatigue cracking in a lead-free solder alloy. Authors: V.N. Le, L. Benabou, V. Etgens and Q.B. Tao. Procedia Structural Intergrity. No: 2. Pages: 2614-2622. Year 2016. (Sep 21 2016 6:24PM)
[19]Article: Viscoplastic characterization and Post-rupture microanalysis of a novel lead-free solder with small additions of Bi, Sb and Ni. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, V.N. Le, H. Hwang and D.B. Luu. Journal of Alloys and Compound. No: 694. Pages: 892-904. Year 2016. (Sep 21 2016 6:25PM)
[20]Presentations: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, L. Chassagne and F Ben Ouezdou. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures, Toulouse. Pages: 2015. Year 2015. (Sep 21 2016 6:26PM)
[21]Presentations: Creep behavior of Innolot solder alloy using small lap-shear specimens. Authors: Q. B. Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben-Ouzdou. IEEE 17th Electronics Packaging and Technology (EPTC), 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:09PM)
[22]Article: Evaluation of the creep behavior of lead-free SnAgCuBiNi solder joints using in-situ micro-tensile testing. Authors: Q.B Tao, L. Benabou, K.L. Tan, J.M. Morelle, F. Ben Ouezdou, L. Chassagne. 13th International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures. No: 13. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:12PM)
[23]Article: Approche multi-échelle de la rupture d'un alliage d'étain pour le brasage en électronique de puissance. Authors: Lahouari Benabou, Quang Bang Tao. AFM, Association Française de Mécanique. No: 2015. Pages: 1-6. Year 2015. (Apr 18 2016 10:13PM)
[24]Article: Determination of representative dimension parameter values of Korean knee joints for knee joint implant design. Authors: Dai Soon Kwak, Tao Quang Bang, Mitsugu Todo, Insu Jeon. Journal of Engineering in Medicine. No: 226(5). Pages: 368–376. Year 2012. (Jun 19 2013 10:51AM)
[25]Presentations: CT Reconstruction from a Limited Number of X-Ray Projections. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. World Academy of Science, Engineering and Technology 58, International Conference in Bali. Pages: 627-629. Year 2011. (Jun 22 2013 10:40AM)
[26]Presentations: Fast reconstruction of X-ray computerize tomography images based on interpolation method. Authors: Tào Quang Bảng, Insu Jeon. International conference on materials and reliability, Busan, Korea. Pages: --. Year 2011. (Jun 22 2013 10:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn