Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,476

 Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Châu Tuấn*, Trần Quang Dần, Bùi Thị Thơ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 155;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mật nhân là cây thuốc chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học quý, được sử dụng như một loại thảo dược để hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng lên sự cảm ứng và tăng sinh khối tế bào callus loài cây này. Kết quả cho thấy, môi trường MS bổ sung 2,0 mg/l 2,4-D và 0,5 mg/ml Kinetin là thích hợp nhất để cảm ứng callus từ rễ của cây mật nhân in vitro sau khoảng 12-14 ngày nuôi cấy. Sự tích lũy sinh khối tế bào callus tốt nhất, đạt 32,03 g/50 ml tươi tương ứng với 3,6 g/50 ml khô trên môi trường MS lỏng bổ sung 1,5 mg/l NAA sau 14 ngày nuôi cấy, cao gấp 10 lần so với lượng sinh khối ban đầu (3 g/50 ml). Dịch chiết ethanol thô từ sinh khối tế bào callus nuôi cấy huyền phù đã cho thấy khả năng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn Bacillus cereus ở nồng độ 100 mg/ml, với đường kính vòng vô khuẩn đạt 32,1 mm.
ABSTRACT
Eurycoma longifolia Jack is a precious medicinal plant having groups of rare bio-active compounds. The parts of the plant have been traditionally used to support and treat disease. In this study, we carry out the experiments of in vitro callus induction and cell suspension culture under the effect of different phytohormones to establish an optimal culture procedure for producing pharmaceutical biomass. The results have shown that the medium MS supplemented with 2.0 mg/l 2,4-D và 0.5 mg/l Kinetin is the most suitable for the induction of yellow-friable callus after 12-14 days of culture. The rapidest multiplication of suspended cells (32.03 g/50 ml FW corresponding to 3.6 g/50 mL DW) obtained in liquid MS medium contains 1.5 mg/l NAA after 14 days, which increases tenfold in comparison with the weight of initial plant. Furthermore, the crude extract from the suspended cell biomass has shown that it is possible to inhibit the growth of bacterium Bacillus cereus, at crude concentration of 100 mg/ml, with non-bacterial ring diameter of 32.1 mm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn