Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,512

 Nghiên cứu sự biểu hiện của protein dung hợp tái tổ hợp ORF3 từ vius Porcine circovirus type 2 trên cây thuốc lá chuyển gen.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang-Dan Tran,
Pung-Ling Huang
Yi-Yin Do
Nơi đăng: Taiwan journal of Horticulture; Số: 345(2);Từ->đến trang: 160-170;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn