Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,168

 An Improved Version of Cell-Transmission Model for Air Traffic Flow
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Khai TRAN, Kunihiko HIRAISHI
Nơi đăng: The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019); Số: ISBN 978-604-82-2518-6;Từ->đến trang: 335-343;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Previously, we can possibly describe the dynamics of every aircraft in the airspace using Lagrangian method. Airspace traffic models using Lagrangian method might have high accuracy in terms of predicting the trend of the air traffic flow. The most significant disadvantage of those models is that they require a lot of computational effort (due to the spherical surface of the Earth and the complexity in the dynamics of aircraft). Recent research shows that Eulerian method is a potential approach for modeling the airspace traffic. Models using Eulerian method can be simple, low-order, and computational friendly besides providing reasonable accuracy. In this paper, we first revise some popular models using Eulerian method in order to extract the strong points of these models. Secondly, we propose a systematic approach to form an improved version of the Modified Cell-Transmission Model. The proposed model maintains the advantages of existing models such as vector-based aircraft count state, low-order system, while it can still cover a larger air area.
ABSTRACT
Previously, we can possibly describe the dynamics of every aircraft in the airspace using Lagrangian method. Airspace traffic models using Lagrangian method might have high accuracy in terms of predicting the trend of the air traffic flow. The most significant disadvantage of those models is that they require a lot of computational effort (due to the spherical surface of the Earth and the complexity in the dynamics of aircraft). Recent research shows that Eulerian method is a potential approach for modeling the airspace traffic. Models using Eulerian method can be simple, low-order, and computational friendly besides providing reasonable accuracy. In this paper, we first revise some popular models using Eulerian method in order to extract the strong points of these models. Secondly, we propose a systematic approach to form an improved version of the Modified Cell-Transmission Model. The proposed model maintains the advantages of existing models such as vector-based aircraft count state, low-order system, while it can still cover a larger air area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn