Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,359,310

[1] Giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng, năm học 2015-2016. Số: 163-QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 02/10/2016. Năm: 2016.
[2] Giấy khen của BCH Đoàn TNCS HCM Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2012-2017. Số: 190-QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 12/4/2017. Năm: 2017.
[3] Giấy khen của UBND xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Số: 333/QĐ-UBND ngày 18/7/2017. Năm: 2017.
[4] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS HCM thành phố Đà Nẵng. Số: 104/NQ-KT. Năm: 2018.
[5] Bằng khen của BCH Đoàn TNCS HCM thành phố Đà Nẵng. Số: 164/NQ-KT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn