Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,995,111

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết lập mô hình hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát (SCADA) quá trình công nghiệp để phục vụ đào tạo thực hành cho SV ngành Cơ Điện Tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: Võ quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy. Mã số: B2009- ĐN06-08. Năm: 2011. (May 27 2011 11:24AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô đun sản xuất tự động để phục vụ đào tạo thực hành cho sinh viên ngành Cơ Điện Tử. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: Võ Quang Trường, Trần Ngô Quốc Huy. Mã số: B2007-ĐN06-02. Năm: 2009. (May 27 2011 11:11AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xử dụng lý thuyết tiếp xúc trong phần tử hữu hạn để thiết kế mô phỏng quá trình gia công tạo hình cơ khí. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: . Mã số: B2003-17-10. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:34PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đưa lý thuyết phần tử hữu hạn và thiết kế mô phỏng bằng phần mềm ứng dụng phần tử hữu hạn vào giảng dạy cho sinh viên đại học và cao đẳng ngành Cơ khí, Đề tài cấp Bộ, 2003.. Chủ nhiệm: Trần Quốc Việt. Thành viên: . Mã số: B2001-17-05.. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:34PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: “N/c hệ thống sản xuất tự động và linh hoạt phục vụ đào tạo và sản xuất. Chủ nhiệm: Nguyễn Đắc Lực. Mã số: B99-15-40. Năm: 2001. (May 27 2011 11:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn