Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,238

 Nghiên cứu tác động của marketing tại điểm bán đến quyết định mua của người tiêu dùng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm
Nơi đăng: Tạp chí Công Thương; Số: Số 9-Tháng 6/2018;Từ->đến trang: 272-278;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Marketing tại điểm bán đặc biệt quan trọng trong ngành tiêu dùng đóng gói và nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều doanh nghiệp và nhà nghiên cứu. Nghiên cứu thực tiễn tác động của hoạt động marketing tại điểm bán đến quyết định mua của người tiêu dùng chỉ rõ năm hoạt động có tác động tích cực đến quyết định mua của người tiêu dùng gồm khuyến mãi, không gian cửa hàng, trưng bày và bố trí hàng hóa, danh mục hàng hóa và chất lượng dịch vụ của đội ngũ nhân viên.
ABSTRACT
Point-of-sale marketing is particularly important in the consumer packaged good (CPG) industry and has attracted great attention from many businesses and researchers. This research reveals that there are five point-of-sale marketing activities that have a positive impact on consumers' purchase decisions, namely sales promotion, store space, product layout display, product assortment and service quality of the staff
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn