Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,033,893

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tác động của marketing tại điểm bán đến quyết định mua của người tiêu dùng trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói. Tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Công Thương. Số: Số 9-Tháng 6/2018. Trang: 272-278. Năm 2018. (Jun 15 2019 11:11AM)
[2]Bài báo: Hợp tác, mâu thuẫn và quyền lực trong kênh phân phối: vai trò của “quan hệ” trong bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam. Tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 2016. Trang: 40-50. Năm 2016. (Jul 4 2019 7:52PM)
[3]Bài báo: Hành vi sử dụng đa kênh của người tiêu dùng trong bối cảnh marketing số: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm. Hội thảo MICA : Marketing in the Connected Age, ISBN 978-604-84-1836-6. Số: 2016. Trang: 135-145. Năm 2016. (Jul 4 2019 7:48PM)
[4]Bài báo: Khám phá tác động của “Ơn nghĩa” đối với nhân viên tương tác đến chất lượng mối quan hệ khách hàng. Tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 1 (05) - 2014. Trang: 44-55. Năm 2014. (Jul 4 2019 8:10PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Exploratory Research of Manufacturer-Retailer Collaboration in Shopper Marketing Strategy for Consumer Packaged Goods in Vietnam. Authors: Le Dinh, Tram Thi, and Bao Quoc Truong-Dinh.. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention. No: 5(11). Pages: 5082-5089. Year 2018. (Jul 4 2019 7:33PM)
[2]Article: Examining Factors Affecting Online Review Helpfulness in The Context of Vietnam: The Role of Review Characteristics. Authors: Dinh Thi Le Tram, Chu My Giang. . Proceeding of International Conference MICA (Marketing In the Connected Age), ISBN: ISBN: 978-604-84-3471-7. No: October 6th, 2018. Pages: 135-145. Year 2018. (Jul 4 2019 7:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn