Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,348

 An Exploratory Research of Manufacturer-Retailer Collaboration in Shopper Marketing Strategy for Consumer Packaged Goods in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Le Dinh, Tram Thi, and Bao Quoc Truong-Dinh.
Nơi đăng: The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention; Số: 5(11);Từ->đến trang: 5082-5089.;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The purpose of this paper is to explore the collaboration between manufacturer and retailer in shopper marketing strategy for consumer packaged goods (CPG) in Vietnam. The research integrates relevant theories of collaboration in shopper marketing and conducts empirical research through in-depth interviews with managers of CPG manufacturers and retailers of the traditional and modern channel systems. The results show that there is a considerable difference in the reality of marketing activities between in-store marketing and channel collaboration . The traditional retail system has limited resources and differences in objectives and viewpoints, so it is not willing to cooperate in the implementation of marketing programs in stores. In contrast, modern retailers such as supermarkets and convenience stores show a high commitment to closely working with manufacturers to launch marketing activities in stores. Chỗ này sai ý của cô: Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt lớn về thực trạng hoạt động marketing tại điểm bán và hợp tác kênh giữa hai hệ thống kênh. Em chỉnh lại chỗ này giúp cô nhé
ABSTRACT
The purpose of this paper is to explore the collaboration between manufacturer and retailer in shopper marketing strategy for consumer packaged goods (CPG) in Vietnam. The research integrates relevant theories of collaboration in shopper marketing and conducts empirical research through in-depth interviews with managers of CPG manufacturers and retailers of the traditional and modern channel systems. The results show that there is a considerable difference in the reality of marketing activities between in-store marketing and channel collaboration . The traditional retail system has limited resources and differences in objectives and viewpoints, so it is not willing to cooperate in the implementation of marketing programs in stores. In contrast, modern retailers such as supermarkets and convenience stores show a high commitment to closely working with manufacturers to launch marketing activities in stores. Chỗ này sai ý của cô: Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt lớn về thực trạng hoạt động marketing tại điểm bán và hợp tác kênh giữa hai hệ thống kênh. Em chỉnh lại chỗ này giúp cô nhé
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn