Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,268,092

 Hợp tác, mâu thuẫn và quyền lực trong kênh phân phối: vai trò của “quan hệ” trong bối cảnh kinh doanh tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kinh tế; Số: 2016;Từ->đến trang: 40-50;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hợp tác kênh marketing nói riêng và hợp tác liên tổ chức nói chung trong chuỗi cung ứng đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh ngày nay. Bài viết tổng hợp những nền tảng lý thuyết về hành vi kênh marketing với những khái niệm then chốt như hợp tác, mâu thuẫn và quyền lực trong kênh và cơ chế thực hiện quyền lực quyết định hợp tác và mâu thuẫn trong kênh. Trong bối cảnh kinh doanh tại Việt nam, hiện tượng “quan hệ” giữa các cá nhân tham gia hoạt động kênh được phân tích và đưa vào nghiên cứu về hành vi kênh, đặc biệt là vai trò của “quan hệ” trong cơ chế thực hiện quyền lực trong kênh marketing
ABSTRACT
Marketing channel cooperation in particular and interorganizational collaboration in the supply chain in general is the executives' top concern in order to increase their competitiveness in today's business context. This paper summarizes the theoretical background of marketing channel behavior with key concepts such as cooperation, conflict and power in the channel and mechanism of exercise of power and its impact on channel cooperation and channel conflict. In the business context in Vietnam, the phenomenon of "relationship" between the individuals involved in channel activity was analyzed and studied on channel behavior, especially the role of the "relationship" in the mechanism of exercise of power in the marketing channels
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn