Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,725

 Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồ Thủy Tiên
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực-Lần thứ 4; Số: Cita2015;Từ->đến trang: 82-87;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
p { text-indent: 0.2in; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; } Các Cluster, Grid, và P2P nỗi bật lên như các mô hình phổ biến cho tính toán song song và phân tán. Chúng có khả năng kết hợp các tài nguyên phân tán để giải quyết các vấn đề trên diện rộng trong khoa học, kỹ thuật và tài chính. Trong các môi trường tính toán Grid và P2P, các tài nguyên thường phân tán về mặt địa lý trong các miền điều hành, quản trị và sở hữu của các tổ chức khác nhau với các chiến lược khác nhau được kết nối bằng WAN hay Internet. Quản lý các tài nguyên và lập lịch các ứng dụng trong các hệ phân tán trên diện rộng là một nhiệm vụ phức tạp. Cần phải cải tiến một cách hiệu quả các bộ môi giới tài nguyên và các thuật toán lập lịch. Bài báo giới thiệu thuật toán lập lịch mang tính kinh tế trong tính toán lưới sử dụng công cụ mô phỏng Grid dựa vào sự kiện rời rạc Java, gọi là GridSim. Một công cụ mô hình hoá và mô phỏng tài nguyên Grid, các user, các mô hình ứng dụng.
ABSTRACT
p { text-indent: 0.2in; margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; } Clusters, Grids, and peer-to-peer (P2P) networks have emerged as popular paradigms for next generation parallel and distributed computing. They enable aggregation of distributed resources for solving large-scale problems in science, engineering, and commerce. In Grid and P2P computing environments, the resources are usually geographically distributed in multiple administrative domains, managed and owned by different organizations with different policies, and interconnected by wide-area networks or the Internet. The management of resources and scheduling of applications in such large-scale distributed systems is a complex undertaking. In order to prove the effectiveness of resource brokers and associated scheduling algorithms. This paper supports to introduce Economic-based scheduling algorithms in Grid Computing used a Java-based discrete-event Grid simulation toolkit called GridSim. The toolkit supports modeling and simulation of heterogeneous Grid resource, users and application models
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn