Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,690,721

 Nữ cán bộ giảng viên với công tác nghiên cứu khoa học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hồ Thủy Tiên
Nơi đăng: Hội nghị tổng kết phong trào "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2014 của ĐHĐN; Số: Báo cáo tham luận;Từ->đến trang: 7-10;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tình hình chung, những thuận lợi và khó khăn của nữ giảng viên Trường đại học Bách Khoa.
Báo cáo thống kê những kết qủa nghiên cứu Khoa học của nữ giảng viên Trường Đại học Bách Khoa đạt được trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014.
Từ đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn