Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,833,720

 Ứng dụng PID trong hệ thống điều khiển nhiệt độ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, TS. Trương Thị Bích Thanh, ThS. Trần Thái Anh Âu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 5(66);Từ->đến trang: 73-78;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bộ điều khiển PID sử dụng phổ biến trong việc điều khiển nhiệt độ với đối tượng điều khiển là các bộ trao đổi nhiệt. Vấn đề đặt ra là xác định các tham số PID một cách tự động. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, khâu tích phân trong PID có thể có điểm làm việc sâu trong miền bão hoà (``Windup``). Điều này làm giảm đáng kể chức năng điều khiển của bộ PID. Do vậy, những giải pháp ``Anti-Windup`` khống chế hoạt động của khâu tích phân là cần thiết để giảm thiểu sự suy giảm chất lượng của các bộ điều khiển. Nội dung bài báo gồm 2 phần chính: đầu tiên các tham số bộ điều khiển PID được xác định tự động nhờ phương pháp relay-feedback. Sau đó, các giải pháp ``Anti-Windup`` được lựa chọn để khống chế hoạt động của khâu tích phân. Kết quả mô phỏng cho phép chúng tôi đánh giá kết quả nghiên cứu trên mô hình của một đối tượng lò nhiệt thực tế
ABSTRACT
PID controllers have been used commonly for controlling temperature of objects such as heat exchangers. The problem is to identify automatically PID parameters. Furthermore, in some cases, the integrator in PID controller may have dept working point in saturation field ( “Windup” ). This reduces significantly the function of PID controller. Therefore, “Anti-Windup” solutions are necessary to minimize controller performance degradation. This paper refers to 2 problems: firstly, PID parameters are indentified automatically by relay-feedback method. Then, “Anti-Windup” solutions are chosen to control the integrator operation. The simulation results allow us to evaluate our solutions on model of real heat exchanger
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn