Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,558,107

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng MPC trong hệ thống điều khiển nhiệt độ. Tác giả: TS. Trương Thị Bích Thanh*; ThS. Trần Thái Anh Âu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng PID trong hệ thống điều khiển nhiệt độ. Tác giả: PGS.TS. Đoàn Quang Vinh, TS. Trương Thị Bích Thanh, ThS. Trần Thái Anh Âu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 73-78. Năm 2013. (Apr 21 2016 8:42AM)
[3]Tham luận: Sử dụng phương pháp relay-feedback trong việc xác định các tham số của bộ điều khiển PID ổn định nhiệt độ. Tác giả: PGS.TS Đoàn Quang VinhTs. Trương Thị Bích ThanhTrần Thái Anh Âu. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc 2012- VCM2012. Năm 2012. (Mar 26 2013 5:56PM)
[4]Tham luận: Ứng dụng thuật toán Anti-Windup trong điều khiển nhiệt độ. Tác giả: PGS.TS Đoàn Quang VinhTS. Trương Thị Bích ThanhTrần Thái Anh Âu. Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc 2012- VCM2012. Năm 2012. (Mar 26 2013 5:54PM)
[5]Tham luận: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY SỬ DỤNG GIAO THỨC ZIGBEE/MIWI. Tác giả: Trần Thái Anh Âu,Dõan Đạt Phước. Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa Toàn quốc 2011- VCCA. Năm 2011. (Mar 26 2013 5:47PM)
[6]Tham luận: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG CAN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG. Tác giả: Trần Thái Anh ÂuPGS.TS Đoàn Quang Vinh. Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa Toàn quốc 2011- VCCA. Năm 2011. (Mar 26 2013 5:49PM)
[7]Tham luận: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm mô phỏng các quá trình sản xuất tự động phục vụ trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tác giả: Ngô Đình ThanhTrần Thái Anh Âu. Hội nghị Điều khiển và Tự động hóa Toàn quốc 2011- VCCA. Năm 2011. (Mar 26 2013 5:50PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn