Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,152,670

 Ứng dụng MPC trong hệ thống điều khiển nhiệt độ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trương Thị Bích Thanh*; ThS. Trần Thái Anh Âu*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 1;Từ->đến trang: 6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lò nhiệt công nghiệp có đặc trưng chung là tính trễ và biến thiên chậm. Do đó, trong công nghiệp bộ điều khiển PID được sử dụng phổ biến trong điều khiển nhiệt độ, vì tính ổn định và dễ cài đặt của nó. Tuy nhiên, vấn đề với PID là tinh chỉnh các tham số PID để thích nghi với việc điều khiển nhiều chế độ hoặc tham số đối tượng có sự biến thiên, cũng như cài đặt các ràng buộc của tín hiệu điều khiển vào bộ điều khiển. Trước những vấn đề đó, bài báo áp dụng điều khiển dự báo (MPC) để tăng chất lượng điều khiển và tăng khả năng thích nghi với nhiều đối tượng lò nhiệt khác nhau, cũng như kiểm soát các ràng buộc điều khiển. Kết quả mô phỏng của bài báo sẽ được so sánh với kết quả của bộ điều khiển PID kinh điển về một số chỉ tiêu chất lượng, đặc biệt là độ quá điều chỉnh và thời gian đáp ứng với các giá trị đặt khác nhau. Qua đó, bộ điều khiển dự báo sẽ cho thấy cho các chỉ tiêu chất lượng điều khiển tốt.
ABSTRACT
Industrial furnace is characterized by a time delay and slow response. Therefore, PID controller is commonly used for temperature control, due to its stability and easy installation. However, with PID, we have to refine PID parameters corresponding to different control cases, or variability of process parameters. Moreover, an issue arises in PID controller is how to set constraints for controller signals. For those issues, this article proposes a method based on Model Predictive Control (MPC) for improving performance of the controller and capability to adapt to different temperature objects, as well as control signal constraints. Simulation results of MPC control are compared with the results of PID in terms of performance indices, especially overshoot, response time for different set point values. It is observed that MPC for temperature process control provides better performance indices.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn