Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Temperature Effects on Ultrasonic Phase Velocity
and Attenuation in Eccosorb and PMMA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa T. K. Tran, Tung Manh, Tonni Franke Johansen, Lars Hoff
Nơi đăng: 2016 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS); Số: 20161103;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Phase velocity and attenuation of compressional
and shear waves in the two materials PMMA and Eccosorb MF-117 were measured as function of frequency and temperature,
using a broadband through-transmission technique. Two pairs of
transducers were used for the measurements, one pair with
center frequency 5 MHz, covering the frequency range from 2.5
MHz to 6 MHz, and one pair with center frequency 10 MHz,
covering the range from 5.5 MHz to 10.5 MHz. The measured
results for PMMA showed a good agreement with published
values, thus verifying the accuracy of our approach. From 2.5
MHz to 6 MHz, a negative dispersion of 2 m/s/MHz was observed
for the compressional wave velocity in PMMA. The dispersion
for Eccosorb MF-117 in the same frequency range was also
negative, and measured to 5.5 m/s/MHz. The dispersion value did
not change over the investigated temperature range, from 20°C
to 37°C, although the phase velocities changed with temperature.
The shear wave velocity showed a similar trend, with negative
dispersion 2 m/s/MHz for PMMA and 4.5 m/s/MHz for Eccosorb
MF-117. The attenuation of both compressional and shear waves
in both materials increased with frequency over the investigated
frequency ranges. Increasing the temperature from 20°C to 37°C
caused a decrease of 3% and 5% in the phase velocity of PMMA
and Eccosorb MF-117, respectively. Over the same temperature
range, the attenuation increased by 35% in PMMA and by 30%
in Eccosorb MF-117
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn