Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Measurements of Acoustic Material Properties Using Ultrasonic
Through Transmission Technique
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoa T. K. Tran, Tung Manh and Lars Hoff
Nơi đăng: Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, & CICMT); Số: 2016;Từ->đến trang: 7-11;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
A method to measure phase velocity and attenuation of compressional and shear waves has been developed using a broadband through-transmission technique. Two pairs of transducers were used, one pair with center frequency 5 MHz (Olympus C309-SU), and the other pair with center frequency 10 MHz (Olympus V327-SU). The method was tested on the homogeneous material Polymethylmethacrylate (PMMA) and the composite material Eccosorb MF-117. Our results were compared with published values for the PMMA material, showing a good agreement with literature, hence, verifying the accuracy of our method. In addition, the temperature in
the sample was varied from 19℃ to 37℃, to investigate how this influences the parameters. A small variation of around 3% was found for the phase velocity, while the temperature influence on the attenuation was considerably larger, increasing 30% when temperature was changed from 19℃ to 37℃. These acoustic properties and their temperature effects are essential for transducer designs, especially for clinical applications.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn