Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ÂM THANH
CỦA VẬT LIỆU (PMMA) SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB
VÀ COMSOL MULTIPHYSICS
Chủ nhiệm:  Trần Thị Khánh Hòa; Thành viên:  Trần Thị Khánh Hòa
Số: T2017-06-58 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
-  Mô hình mô phỏng sự truyền của sóng âm dùng COMSOL Multiphysics.
-  Vận tốc âm, độ suy giảm của cả thành phần sóng ngang và sóng dọc trong
PMMA đã được khảo sát bằng nhiều phương pháp khác nhau trên khoảng tần số
từ 2.5 MHz đến 10.5 MHz.
-  Ảnh hưởng của nhiệt độ lên các thông số âm thanh đã được khảo sát.
-  Kết quả  cho thấy sự  phù hợp với các công bố  trước đó, khẳng định tính
chính xác của hệ thống.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn