Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,677

 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỀ VÀ VAI TRÒ TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG HỢP CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Nga
Nơi đăng: PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2016; Số: ICOAF 2016;Từ->đến trang: 364-387;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Báo cáo đóng một vai trò thiết yếu trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Mục tiêu của bài báo nhằm thúc đẩy cho việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong công tác phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp tại Việt Nam. Bài báo sử dụng hai phương pháp là thông kê mô tả và nghiên cứu tình huống. Theo điều tra của tác giả, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam không quan tâm nhiều đến báo cáo lưu chuyển tiền tề và chủ yếu quan tâm đến thông tin lợi nhuận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tác giả đã chỉ ra được sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận ghi nhận của một đơn vị trong một kỳ kinh doanh, đặc biệt trong tình trạng "quản trị lợi nhuận" đang phổ biến tại Việt Nam. Tiếp đó, tác giả giới thiệu nội dung phân tích phân tích một báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm hai phần: phân tích dữ liệu dòng tiền và xây dựng các chỉ tiêu phân tích từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong phân tích tài chính doanh nghiệp, tác giả đã minh họa thực tế phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam.
ABSTRACT
Cash flow statement (CFS) is one of four compulsory financial statements for enterprises in Vietnam. It has a vital role in financial analysis. The research aims to promote for the use of CFS in enterprises’ financial analysis in Vietnam. The descriptive method and case study method are used in this paper. According to the survey conducted by the author, investors of Vietnamese Stock Exchanges have not paid much attention to CFS but mostly to net profits generated in Income statement. In terms of Vietnam’s context, the author then clarifies the difference between cash flows and profits generated in the company in one period, especially when earnings management is popular. In the following section, the analysis method of CFS is introduced with two parts: analyzing cash flow data and building ratios from CFS. To emphasize on the role of CFS in enterprises’ financial statement analysis, the author illustrates CFS analysis of one listed company in Vietnam in the final part of the paper.
[ 2018\2018m02d06_10_56_55ICOAF2016-052.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn