Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,594,320

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững. Tác giả: Trần Thị Nga. tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán. Số: 5/2019 (188). Trang: 64-65. Năm 2019. (Jul 31 2019 3:39PM)
[2]Bài báo: Về phương pháp tính giá thành thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng. Tác giả: Tran Thi Nga. Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán. Số: 7/2018. Trang: 50-52. Năm 2018. (Aug 28 2018 5:13PM)
[3]Bài báo: Điểm hòa vốn: sản lượng hay doanh thu hòa vốn

.
Tác giả: Trần Thị Nga. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: Số: 7/2014(130). Trang: Trang: 13,14. Năm 2014.
(Apr 1 2016 5:49PM)
[4]Bài báo: Bàn về việc áp dụng quản trị chi phí mục tiêu trong các doanh nghiệp Việt Nam

.
Tác giả: Trần Thị Nga. Hội thảo khoa học quốc gia - Kế toán, kiểm toán trong quá trình hội nhập. Số: 1. Trang: 240-250. Năm 2014.
(Apr 1 2016 5:52PM)
[5]Bài báo: Về nguyên tắc định khoản Nơ/Có trong việc ghi chép tài khoản kế toán
.
Tác giả: Trần Thị Nga. Tạp chí: TC kế toán và kiểm toán. Số: 10/2012 (109). Trang: 28-29. Năm 2012.
(Apr 1 2016 5:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: EXAMINING FACTORS INFLUENCING CREDIT RISK AT VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES. Authors: Pham Quang Tín, Trần Thị Nga, Phan Đình Anh. International Journal of Social Science and Economic Research ISSN: 2455-8834. No: Volume:03, Issue:04. Pages: 1679-1696. Year 2018. (Jul 25 2018 5:02PM)
[2]Article: LIQUIDITY ANALYSIS OF VIETNAMESE LISTED FIRMS USING TRADITIONAL RATIOSAND CASH FLOW RATIOS
.
Authors: Pham Quang Tin,Tran Thi Nga,Pham Thi Kim Lanh
. International Journal of Business, Economics and Law. No: 12. Pages: 13-23. Year 2017.
(Feb 5 2018 9:20AM)
[3]Article: Recognition of Financial Characteristics of Vietnamese Listed Companies Based On Cash Flow Statement Patterns. Authors: Tran Thi Nga , Pham Quang Tin . PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2017. No: 3rd. Pages: 305-326. Year 2017. (Feb 5 2018 2:17PM)
[4]Article: EXAMINING THE FINANCIAL DISTRESS SITUATION OFVIETNAMESE LISTED FIRMSUSING CASH FLOW STATEMENTS
.
Authors: Phạm Quang Tín,Trần Thị Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law. No: 12. Pages: 16-31. Year 2017.
(Feb 5 2018 9:40AM)
[5]Article: Cash Flow Statement And Its Role In Enterprises’ Financial Analysis – Case Of Investors In Vietnamese Stock Exchanges. Authors: Trần Thị Nga. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2016. No: ICOAF 2016. Pages: 364-387. Year 2016. (Sep 21 2016 11:09AM)
[6]Article: Designing a balanced scorecard to measure organizational performance: a case study of a logistics company in Vietnam. Authors: Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Dũng. PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING 2015. No: ICOA 2015. Pages: 342-353. Year 2015. (Apr 1 2016 5:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn