Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,879

 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT BẰNG CÁC CHỈ TIÊU TRUYỀN THỐNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU TỪ DÒNG TIỀN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quang Tin,
Tran Thi Nga,
Pham Thi Kim Lanh
Nơi đăng: International Journal of Business, Economics and Law; Số: 12;Từ->đến trang: 13-23;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Phân tích khả năng thanh toán là một nội dung quan trọng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp thường được đo lường bằng các chỉ số tài chính với các chỉ số truyền thống (từ bảng Cân Đối Kế Toán và Báo cáo Lãi Lỗ) và các chỉ số từ dòng tiền. Để nghiên cứu sự khác biệt có thể tồn tại giữa các chỉ tiêu đo lường khả năng thanh toán truyền thống và các chỉ tiêu từ dòng tiền, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp ước lượng và phương pháp kiểm định khác biệt giá trị trung bình. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các chỉ số truyền thống và các chỉ số từ dòng tiền giữa cặp chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán bằng tiền, giữa cặp chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán các nhu cầu cần thiết của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khi đó, không có sự khác biệt trong cặp chỉ tiêu phân tích khả năng trả lãi vay giữa chỉ số truyền thống và chỉ số từ dòng tiền
ABSTRACT
Liquidity analysis is one of the most important contents in enterprise’s financial analysis. Liquidity position is commonly
measured by financial ratios that are conventional ratios (based on balance sheet and income statement) and cash flow ratios.
To examine whether there is a difference between traditional ratios and cash flow based ratios as a measure of liquidity of
Vietnamese listed companies, estimation method and mean difference testing method are applied in the study. The result
indicates that there isa statistical difference between cash flow ratio and current ratio as well as betweencritical needs cash
coverage ratio and quick ratio of Vietnamese listed companies. Meanwhile, no statistical difference is spotted regarding interest
coverage ratio of Vietnamese listed companies in both approaches.
[ 2018\2018m02d05_9_20_30NOI_DUNG_BAI_BAO.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn