Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,827,220

 NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM BẰNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Quang Tín,Trần Thị Nga
Nơi đăng: South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law; Số: 12;Từ->đến trang: 16-31;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
tình trạng khó khăn về tài chính và phá sản là các chủ đề có ảnh hưởng lớn những năm gần đây trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Dự đoán được tình trạng khó khăn về tài chính bằng các chỉ số hoặc bằng báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể giúp công ty tránh được những tổn thất nặng nề do việc phá sản gây ra. Để tiên đoán mức độ khó khăn tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, bài báo đã sử dụng bốn mô hình hồi quy khác nhau để đánh giá ảnh hưởng của dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và từng dòng tiền riêng lẻ đến tình trạng khó khăn về tài chính của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của bài báo cho thấy rằng có mối quan hệ ngược chiều của từng dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ đến tình trạng khó khăn về tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, quy mô của đơn vị được phát hiện có mối quan hệ thuận chiều với tình trạng khó khăn về tài chính của doanh nghiệp. Trong khi đó, dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy không có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với tình trạng khó khăn về tài chính của doanh nghiệp trong nghiên cứu này.
ABSTRACT
Financial difficulty and bankruptcy are dominant subjects in corporation finance currently. Predicting financial distress helps
companies avoid disastrous consequences of bankruptcy, for which purpose tools like cash flow statement or ratio analysis have
been used. To examine the level of financial distress of Vietnamese listed firms from cash flow statement (CFS), the paper uses
four different linear regression models to evaluate the effect of cash flow statement patterns and the effect of each cash flow to
the firms’ financial health. The study shows that there are negative relationships between three components of cash flow
statements and financial distress score of Vietnamese listed firms. Adversely, company size is detected to be positively related to
the financial trouble score. Meanwhile, cash flow statement patterns of examined Vietnamese listed firms are statistically
insignificant, as a result, they do not support for detecting financial weakness.
[ 2018\2018m02d05_9_40_15NOI_DUNG_BAI_BAO.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn