Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,829,008

 NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT VIỆT NAM DỰA TRÊN DẠNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Nga , Pham Quang Tin
Nơi đăng: PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING AND FINANCE 2017; Số: 3rd;Từ->đến trang: 305-326;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong bốn báo cáo tài chính bắt buộc lập cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đóng vai trò quan trọng trong phân tích tài chính. Dựa trên lý thuyết tín hiệu, nghiên cứu này nhằm tìm ra các đặc điểm tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bài báo đã sử dụng kỹ thuật phân tích ANOVA và kiểm định khác biệt về giá trị trung bình để đánh giá mức độ khác biệt và sự chênh lệch của các chỉ số tài chính. Bên cạnh đó, kỹ thuật Chi bình phương cũng được áp dụng để đánh giá mối quan hệ giữa dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
ABSTRACT
Cash flow statement is one of four compulsory financial statements for enterprises in Vietnam. It has a vital role in financial analysis. Based on the signal theory, the paper aims to find the financial characteristics of listed companies in Vietnam based on cash flow statement patterns. The paper uses analysis of variance (ANOVA) and Mean different testing to assess the difference and the variance of financial indicators. Pearson Chi-Square test is also applied to evaluate the relationship between cash flow statement patterns and dividend policies of Vietnamese listed firms.
[ 2018\2018m02d05_14_17_21ICOAF_2017_109.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn