Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,827,161

 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI TO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quang Tín, Trần Thị Nga, Phan Đình Anh
Nơi đăng: International Journal of Social Science and Economic Research ISSN: 2455-8834; Số: Volume:03, Issue:04;Từ->đến trang: 1679-1696;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bài báo sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistics để đo lường tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Kết quả kiểm định và ước lượng cho thấy rủi ro tín dụng chịu tác động của các nhân tố: đặc điểm nhân khẩu học của người vay, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm của khoản vay và các yếu tố từ Ngân hàng. Kết quả nghiên cứu là một minh chứng thực nghiệm làm cơ sở để cấp lãnh đạo Ngân hàng Chính sách có thể đưa ra các quyết định và chính sách về cho vay để giảm rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
ABSTRACT
The study uses Binary Logistics regression model to measure the influence of factors on credit risk at Vietnam Bank for Social Policies. The findings prove the impacts on credit risk of the following factors: demographic characteristics, job characteristics, loan characteristics and some factors inside the bank. The research results provide an empirical evidence for managers of Vietnam Bank for Social Policies to make appropriate lending decisions and policies to reduce credit risk.
[ 2018\2018m07d025_17_2_22NOI_DUNG.PDF ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn