Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,408

 Về phương pháp tính giá thành thông dụng trong hệ thống tính giá thành theo đơn đặt hàng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Nga
Nơi đăng: Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán; Số: 7/2018;Từ->đến trang: 50-52;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để tính giá thành sản phẩm hoàn thành, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hệ thống: tính giá thành theo đơn đặt hàng và tính giá thành theo quá trính sản xuất. Bài viết đề cập đến sự cần thiết phải áp dụng phương pháp tính giá thành thông dụng trong các doanh nghiệp tính giá theo đơn đặt hàng và minh họa kỹ thuật áp dụng cụ thể. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập đến các cách điều chỉnh cuối kỳ nếu áp dụng phương pháp tính giá thông dụng và ưu, nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh này. Phần cuối của bài báo nhấn mạnh vai trò của phương pháp tính giá thông dụng trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc ra quyết đinh của nhà quản trị.
ABSTRACT
To determine the unit product cost, the enterprise’s manager can choose between two costing systems: job order costing and process costing. The paper discusses the importance of the application of normal costing in enterprises using job order costing and illustrates the application technique. In addition, the paper also mentions the adjustment methods at the end of the period if the enterprise applies normal costing; the pros and cons of each adjustment method. The last content of the paper emphasizes the role of normal costing in providing useful information for decision making.
[ noi dung.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn