Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,828,629

 đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Nga
Nơi đăng: tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán; Số: 5/2019 (188);Từ->đến trang: 64-65;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cộng đồng các doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc hưởng ứng lời kêu gọi phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Gắn mục tiêu bền vững trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp là một biện pháp đảm bảo “phát triển xanh” được thực thi. Điều này cho thấy, mục tiêu phát triển bền vững cần phải được bao gồm trong đo lường hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Bài báo giới thiệu khái quát ba cách tiếp cận để gắn mục tiêu phát triển bền vững vào thẻ cân bằng điểm - công cụ đo lường hiệu quả doanh nghiệp được công nhận rộng rãi nhất hiện nay. Ba cách tiếp cận này bao gồm: thêm khía canh mới vào thẻ cân bằng điểm, xây dựng riêng thẻ cân bằng điểm cho mục tiêu phát triển bền vững và kết hợp các thước đo liên quan đến phát triển bền vững vào bốn khía cạnh truyền thống. Bài viết cũng minh họa cách lập thẻ cân bằng điểm bền vững trong một đơn vị để làm định hướng cho việc ứng dụng công cụ đo lường hiệu quả này.
ABSTRACT
The business community plays an important role in responding to the Unites Natons's appeal for sustainable development. Attaching sustainable goals in the development strategy of enterprises is ensured "green development" measure that implemented. It shows that the goal of sustainable development needs to be included in measuring performance of a business. The article presents an overview of three approaches to attach the goal of sustainable development with Balanced Scorecard (BSC) – enterprise’s performance measure tool is widely recognized today. Three approaches include: adding a new perspective to BSC, building a unique BCS for sustainable development goals and incorporating measures relevant to four aspects of sustainable development. It also illustrates how to create a sustainable BCS in one unit to guide the application effectively of this measure tool.
[ noi dung.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn