Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,827

 Nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm:  Trần Thị Nga; Thành viên:  Phạm Quang TínNguyễn Thị Thùy Dung
Số: T2017-04-20 ; Năm hoàn thành: 2017; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán

Nghiên cứu này nhằm nhận nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng toàn bộ dữ liệu của các công ty niêm yết trên trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2012 đến năm 2015, kết quả phân tích cho thấy rằng có thể sử dụng dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để nhận diện tình hình tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu thực nghiệm của các nước trên thế giới (Gup và cộng sự, 1993; Steyn Bruwer, 2005; Janradej, 2006; Dickinson, 2011; Kordestani và cộng sự, 2011; Sayari và cộng sự, 2013; Shamsudin và cộng sự, 2015). Cụ thể, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ có ảnh hưởng đến cấu trúc tài sản, tốc độ tăng trưởng tài sản, cấu trúc tài chính, khả năng thanh toán nhanh và chính sách trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng, dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ không ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn, khả năng sinh lời và tỷ suất tăng trưởng nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số đề xuất được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng của thông tin trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thúc đẩy việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong việc quản lý, điều hành và hỗ trợ ra quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.


- Sản phẩm khoa học: 3 bài báo đăng trên tạp chí và kỷ yếu hội thảo quốc tế.

Bài báo "Liquidity analysis of Vietnamese listed firms using traditional ratios and cash flow ratios", đăng trên tạp chí  “International Journal of Business, Economics and Law", Vol. 12, Issue 1 (April 2017), trang 13-23,  (E-ISSN 2289-1552)

Bài báo "Examining the financial distress situation of Vietnamese listed
firms using cash flow statements", đăng trên  Tạp chí "South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law Vol. 12, Issue 1(April 2017), trang 16-31,  (E- ISSN 2289-1560)

Bài báo "Recognition of Financial Characteristics of Vietnamese Listed Companies based on Cash Flow Statement", đăng trên Kỷ yếu hội thảo quốc tế Kế Toán Tài Chính 2017 - ICOAF 2017 (từ trang 305 đến trang 327) do trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức vào ngày 15-16 tháng 6 năm 2017 tại Olalani Resort, ISBN: 978-604-84-2457-2)

- Sản phẩm đào tạo:  1 sinh viên nghiên cứu khoa hoc đã báo cáo (kèm theo quyết định )


- Phương thức chuyển giao:

Báo cáo kết quả nghiên cứu toàn bộ đề tài sẽ gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, các công ty niêm yết và các bộ phận có liên quan đến việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ; công bố thông tin tình hình tài chính của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung được truyền thông trao đổi các ấn phẩm khoa học, đăng trên các tạp chí khoa học và hội thảo khoa học quốc tế.

Lồng ghép vào các chương trình giảng dạy bậc đại học và sau đại học để truyền tải đến sinh viên và các học viên sau đại học.

Lưu báo cáo kết quả nghiên cứu tại các thư viện, trung tâm học liệu để mọi người quan tâm nghiên cứu có thể tham khảo, đọc toàn văn.

- Địa chỉ ứng dụng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công ty chứng khoán trong và ngoài nước.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Các trường đại học và các viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế.

- Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: đề tài là một trong những công trình nghiên cứu thực nghiệm phổ biến việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá tình hình tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam, mặc dù điều này đã khá phổ biến ở các nước phát triển. Đề tài là nguồn tài liệu cho sinh viên khối ngành kinh tế thuộc các hệ đào tạo.

Đối với phát triển kinh tế-xã hội:  Đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách để có căn cứ xây dựng các chính sách quản lý về mặt vĩ mô có liên quan đến việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ; công bố thông tin tình hình tài chính của công ty niêm yết. Đề tài là tài liệu tham khảo cho các nhà quản trị công ty để có trách nhiệm hơn trong việc công bố thông tin về báo cáo lưu chuyển tiền tệ của đơn vị. Đề tài góp phần thúc đẩy việc sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong việc quản lý, điều hành và hỗ trợ ra quyết định của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn