Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,456

 Nghiên cứu giảm dao động cho nhà cao tầng bằng hệ cản con lắc
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Xuân Thanh, Đỗ Minh Đức
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học lần thứ 7 - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 337-342;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn