Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TẦM QUAN TRỌNG CỦA SO SÁNH VĂN HÓA ĐÔNG - TÂY TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ĐINH THỊ HOÀNG TRIỀU
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Nghiên cứu Khoa học, Khoa Tiếng Anh; Số: Năm 2016;Từ->đến trang: 15 - 18;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thế giới hiện đại có hàng trăm quốc gia, hàng ngàn dân tộc; mỗi dân tộc hoặc quốc gia đều có văn hóa riêng của mình. Trong bối cảnh lịch sử nhân loại diễn ra lâu dài; xã hội, quốc gia,dân tộc được phân định cực kỳ phong phú như thế thì nghiên cứu so sánh văn hóa là hết sức cần thiết. Xét các thời đại lịch sử, có thể nghiên cứu văn hóa theo chiều dọc. Các thời đại lịch sử khác nhau có văn hóa khác nhau, thậm chí có thể cùng một thời đại lại có nhiều loại văn hóa khác nhau. Bài báo nêu lên giá trị văn hóa,khoa học văn hóa học so sánh thời đại toàn cầu hóa, nguyên nhân của so sánh văn hóa Đông - Tây và tầm quan trọng của việc đối chiếu văn hóa Đông - Tây trong giảng dạy ngoại ngữ.
ABSTRACT
There are hundreds of countries and thousands of peoples in the modern world. Every people or every people or every nation has its own culture. In the long-term background of mankind's history, societies, nations and peoples have been delimited so profoundly that it is very essential to do research on cultural comparison. In terms of historical age, culture has been studied chronologically. Different historical times own different cultures, even various types of cultures may exist in the same age. This article mentions cultural values, the science of cultural comparison in the era of globalization, reasons for cultural comparison in the East and the West as well as its importance for foreign language teaching.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn