Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghĩa tình thái của câu đặc biệt danh từ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017; Số: 01;Từ->đến trang: 776;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Câu đặc biệt danh từ xuất hiện khá phổ biến trong nhiều phong cách ngôn ngữ khác nhau và biểu hiện giá trị tình thái rõ nét tuy nhiên lại chưa được quan tâm nghiên cứu như một đối tượng khoa học riêng biệt. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi bước đầu đưa ra những nhận định về nghĩa tình thái của câu đặc biệt danh từ trên cơ sở khảo sát các phương tiện biểu thị tình thái của câu đặc biệt danh từ trong giao tiếp, trong các tác phẩm văn học Việt Nam và bản dịch một số tác phẩm văn học nước ngoài.Abstract:
ABSTRACT
Special noun sentence appears in many different language styles popularly and expresses morphological value clearly; however it has not been interested in the study of science as a separate subject yet. Within the scope of this article, we initially make ​​some comments on the meaning of the special noun sentences based on the survey foundation about some means of denotation of morphological noun sentences in communication , the works of Vietnamese literature and translation from foreign literary works .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn