Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE CHO LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TIẾNG VIỆT QUA HÌNH THỨC NGHE NHẠC ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: Tạp chí Lí luận và Khoa học Giáo dục; Số: 420 (Kì 2 - 12/2017);Từ->đến trang: trang;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, giảng viên cần linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt là chú trọng tổ chức những hình thức dạy học phát huy tính chủ động và khơi gợi được hứng thú cho người học, tạo tiền đề phát triển toàn diện các kĩ năng nghe – nói – đọc – viết. Bài báo này trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.
ABSTRACT
On teaching Vietnamese as a foreign language, it is necessary for lecturers to combine a variety of methods flexibly, especially focus on some methods that help to develop students’ initiative as well as evoke their interest. These all set the stage for the development of four skills such as listening, speaking, reading and writing comprehensively. This paper presents the methods of listening to music and filling in the gaps in order to develop listening skills for Laotian students who are studying at The University of Danang – University of Education.With the close relationships and the interaction between four skills , the development of listening skill is aim to promote the development of other different skills effectively , make a contribution to improving the quality of teaching Vietnamese.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn