Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tiểu từ tình thái trong câu đặc biệt tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Nơi đăng: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế; Số: 1;Từ->đến trang: 262;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong các nhóm phương tiện từ vựng biểu thị tình thái, các tiểu từ tình thái cuối câu có tần số xuất hiện nhiều và là dấu hiệu nhận diện nghĩa tình thái rõ nét nhất trong câu đặc biệt. Với dung lượng ngắn, nòng cốt câu biểu thị nghĩa sự tình tối giản, sự xuất hiện của tiểu từ tình thái cuối câu hoàn toàn mang dụng ý chứ không ngẫu nhiên và thường biểu thị khá rõ tình thái chủ quan của người phát ngôn. Bài viết này bước đầu chỉ ra kết quả khảo sát và tầm tác động của tiểu từ tình thái trong câu đặc biệt.
ABSTRACT
Among the stative vocabulary groups, the particle stative words at the sentence endings have the frequent occurrences and are the most obvious in the sign of the recognize stative meaning in final modal particles. In short capacity, the core of the sentences signifies the meaning of the matter has occurred in a minimalism way, the appearance of the stative word at the sentences endings is entirely intentional not random, and it often expresses the subjective state of the speaker clearly. This article firstly shows the results of the survey and the magnitude of the impact of final modal particles in .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn