Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nhịp trong thơ bảy chữ của Quang Dũng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013; Số: 213 - 2013/CXB/06 - 02/DaN;Từ->đến trang: 357 - 362;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn